top of page

Kullanıcı

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için KVKK'ya uygun politikamız

KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Alman Hukuk mevzuatında yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik kanunlar ile ayrıca Türk vatandaşı üyeler için  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.


Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri  ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi’ne ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Alman ilgili mevzuatı ve KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Come4Work tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi’nin sahibi olduğu ya da Come4Work tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili ülke mevzuatı ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 

3. TANIM VE KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1.Şirket: ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi ’dir.
3.2.Come4Work: ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketinin sahip olduğu web sitesinin adı ve faaliyet alanı.
3.3. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onaydır.
3.4. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
3.5. Çalışan: Come4Work/Şirket Personelidir.
3.6. Hizmet Sağlayıcısı: Come4Work’un hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelidir.
3.7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
3.8. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
3.9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
3.10. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
3.11. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
3.12. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir..
3.13. KVK Kurulu: Her ülkede yetkilendirilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.
3.15. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
3.16. Politika: ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’dır.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.
 

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Come4Work bünyesinde yer alan ve gerektiğinde tüm iştirakler için Veri Sorumlusu temsilcisi, tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.

4.3. Veri İşleyen

Come4Work’un verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi)


5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Alman ilgili mevzuatı ve KVKK uyarınca Come4Work’un kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Come4Work, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
• İlgili kişinin hakları.

5.2 Bilgilendirme Yükümlülüğü

Come4Work, Üyelerinin Alman Hukuku ilgili mevzuatı gereği ve Türk Üyeleri için de KVKK 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (Bölüm 10) belirtildiği gibidir.

5.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Come4Work’un veri sorumlusu sıfatıyla, gerek Alman mevzuatına gerekse Türk Hukuk mevzuatına uygun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika’nın 7. bölümde belirtilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

KVKK kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVKK gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; diğer ülke kanunlarında olduğu gibi, KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; Come4Work tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVKK 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler:

Toplanan tüm kişisel veriler, Alman İlgili Mevzuatı ve KVKK 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Come4Work, KVKK 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu demektir ki;

• Come4Work, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun şekilde hareket etme mecburiyetindedir.
• Come4Work, dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.
• Come4Work, kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.
• Come4Work, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.
• Come4Work, kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.
• Come4Work, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmelidir. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika'nın 9. bölümünde detaylandırılmaktadır.

7.2. Come4Work’un Kişisel Verileri İşleme Amaçları:

Come4Work kişisel verileri Alman ilgili mevzuatı ve KVKK 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

• Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
• Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
• Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
• Konum verileri: Kullanıcı hurriyet.com.tr mobil uygulamalarını kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır:

• Come4Work üyelerine yayınlar göndermek,
• Come4Work üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• Come4Work üyesi ya da kullanıcıların sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
• Come4Work üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• Come4Work veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
• Come4Work üyelerine gerektiğinde temas kurmak,
• www.come4work.com kapsamında çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak,
• İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak,
• Blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunu yapmak,
• Kişiye özel uygun iş ilanı ve istihdam ile ilgili bilgileri sunmak,
• Faaliyetlerimizi yürütmek,
• Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
• Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
• İş başvurularını değerlendirmek,

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesinin Sağlanması:

• Come4Work, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki teknik tedbirleri almak;


* Kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmak,
* Kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak,
* Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamak,
* Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemek, ile yükümlüdür.

• Come4Work, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirleri alır;

* Come4Work, şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,
* Come4Work, şirket çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,
* Come4Work birlikte çalıştığı veri işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

7.5. Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve bu sayede dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

7.6. www.come4work.com Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi:

www.come4work.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanıyan bir platformdur.

Ziyaretçilerimiz www.come4work.com üzerinden;

Sitede yer alan Üyelik Kaydı oluşturma koşullarını takip ederek Üye olduktan sonra;

• Kimlik bilgileri (İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, TC. Kimlik No ),
• İletişim bilgileri (Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası vb.),
• Eğitim bilgileri (Mezun Olunan Okullar vb.),
• İş deneyimleri,
• Yabancı dil bilgisi,
• Sertifika,
• Referans,

bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar. Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan üyeden söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ek olarak sağlık verisi işveren tarafından talep edilebilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileri; iş ve işçi bulma amacıyla üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve bilgilendirme için işlenir. Sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel verilerin iş geliştirme, pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırmak için işlenir.

Özgeçmiş kapsamında üyelerin paylaşmış oldukları bilgiler, işveren firmalar tarafından görüntülenebilmektedir. Bununla birlikte tercihlerine göre üyeler, özgeçmişlerinde paylaşmış oldukları isim, soy isim, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerini gizleyebilmektedirler.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika' nın 8. maddesi kapsamındadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

7.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Haller:

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika'nın 7.4. maddesinde belirtilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı:

Come4Work olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda Alman Hukuku ilgili mevzuatı ve ayrıca Türk Üyeler için de KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

• Politika'nın 7.8. maddesinde açıklanan hallerde,
• Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika'nın 7.4. maddesinde sayılan hallerde,
• KVK Kurul'unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi'nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,
açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.2. Yurtdışına Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika'nın 7.4. ve 7.8. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

• KVK Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
• Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu'nun izninin bulunması; hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar

Kişisel veriler;

• Tedarikçilerimize,
• İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
• Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin Come4Work tarafından alınan tedbirler:

• Teknik Açıdan Alınan Tedbirler:

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
• Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
• Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
• Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
• Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
• Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,
• Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.
 

• İdari Açıdan Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

• Come4Work içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
• Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
• Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
• Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması;


Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında Alman ilgili mevzuat hükümleri ve gerektiğinde Türk üyeler için de KVK hükümleri uygulanır.

9.2. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

9.2.1. Teknik tedbirler

• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. İdari tedbirler

• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
• Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Come4Work’un Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Kişisel verilerin;

• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Hukuka aykırı erişimini önlemek,
• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

• Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
• Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.


10.2.1. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
• Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
• Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
• Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
• Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

• Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi'ye ve Alman İlgili Kurumlarına bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

10.2.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirler ve Bunların Denetimi.

Come4Work bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin Alman ilgili hukuk mevzuatına uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula gerektiğinde raporlama yapılır.

Come4Work, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

11.1. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini İlgili mevzuatta ayrı bir yöntem belirlenmesi halleri dışında Aydınlatma Metninde yer aldığı şekillerde ve Wiclef str. 16/17 10551 Berlin adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2 Başvurunun Değerlendirilmesi


11.2.1. Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya Alman ilgili mevzuatının öngördüğü ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2. Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
• Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
• Başvuru usulüne uyulmaması,
hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.
 

11.3. Başvurunun Değerlendirilme Usulü

İşbu Politika'nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı olarak ve Aydınlatma Metninde yer alan şekil ve şartlar ile ve her halükarda Alman ilgili mevzuatının öngördüğü şekil ve şartlara uygun olan diğer yöntemlerle ve başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle gönderilmesi gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH 

Wiclef str.16/17 10551 Berlin

bottom of page