top of page

Kullanıcı

Sorumluluk Reddi Beyanı

www.come4work internet sitesinde yer alan, Çalışan ve İşveren Aday Üyelerine ait tüm bilgiler, kayıtlı Üyelerin, Come4Work’e Üye olmayı kabul etmeleri ile birlikte, kendi özgür iradeleri ile hazırladıkları Özgeçmişleri kapsamında ya da Üyelik kayıt aşamasında vermiş oldukları, geçerli, güncel ve gerçek olduğunu taahhüt ettikleri bilgilerdir. Dolayısı ile internet sitemizde vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetler “Yanıltıcı İddialar Politikası” na aykırılık teşkil etmemektedir. Bunların eksik veya aldatıcı/yanıltıcı, gerçeğe aykırı olması nedeni ile 3. Kişi ve /veya kuruluşların zarara uğraması halinde Çalışan Adayı Üye ve/veya İşveren Adayı Üye söz konusu zararları aynen ve derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.  

Ayrıca, Çalışan Aday Üyenin Come4Work’de yer alan özgeçmişi vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaşması, söz konusu bilgilerin Aydınlatma Metni’nde açıklanan hukuki sebep ve amaçlar çerçevesinde Come4Work tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya Almanya’nın, kişilik haklarınızı koruyan ilgili Kanunlarında düzenlenen manevi haklarınızın ihlaline yönelik durumların gerçekleşmesinde ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde, Come4Work’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Come4Work; reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine ilişim (link) sağlamaktadır. Come4Work, erişim verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.
 

Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Come4Work üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşım sağlanmaktadır.

Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği Üye’nin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Come4Work sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımının tespit edilmesi durumunda Come4Work bilgilendirilmelidir.

Come4Work üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden, Come4Work güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde, Come4work sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Sorumlusu Come4Work tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan, Üyeler’in kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri, her bir ülkenin kendi mevzuatına göre olduğu gibi,  Türkiye’den kayıt olan Üyeler için de (Kişisel Veri) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak Come4Work tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiştir. Üye, işlenen kişisel verilerine ilişkin ve söz konusu haklarını kullanmak için ayrıntılı bilgiye www.come4work.com adresinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilir.

Come4Work üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri Come4Work ile paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. “Dosya Özgeçmiş” kısmında Üyelerin dosya olarak yüklediği evraklarda üyelerin özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde Üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına dosya yükleyerek muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir.


Come4Work internet sitesinin kullanımı için Üyeler ile yapılan Sözleşmelerde Üyeler, tek ve gerçek kullanıcının kendileri olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Aksinin vukuu bulması, hesaplarının çalınması, vb. durumlarda Üyeler derhal Come4Work’e haber vermek mecburiyetinde olup, 3. Kişilerin zararlarını da tazmin etmekle yükümlüdürler.

bottom of page