top of page

Kullanıcı

Come4Work'te iş arayanlar ve işverenler arasında aydınlatıcı bir köprü bulun. İşte her adımda size eşlik eden yol rehberiniz!

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Wiclefstr.16/17 10551 Berlin

ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  şirketi (bundan sonra “Come4Work” olarak anılacaktır.) olarak Alman Hukuk mevzuatında yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik kanunlar ile ayrıca Türk vatandaşı üyeler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ile uluslararası yasal düzenlemelerden kaynaklanan zorunluluk sebebi ile faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

●  Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ’na ve

●  Sözleşmesel ilişkimiz ve tarafınızca verilen açık rıza kapsamında, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla internet sitemizi kullanan ve çalışan arayan Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,

●  Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla olası Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız ile,

●  Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları ’na,

●  Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yönetim Kurulu’ na

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Come4Work olarak faaliyetlerin yürütülmesi ve hizmet alıcısı kişilere taahhüt ettiğimiz edimleri yerine getirebilmek amacıyla, KVKK m.9/1 uyarınca hizmet alan ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak özgeçmişte yer alan bilgileri yurt dışındaki işveren müşterilerimizle gerekli teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle paylaşmaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

●  Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

●  Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

●  Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

●  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

●  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

●  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

●  Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile  Wiclefstr.16/17 10551 Berlin adresine göndererek,

●  Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi.’ne bizzat başvurarak,

●  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kvkk@come4work.com kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

●  İlgili Kişi tarafından Come4Work’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@come4work.com adresimize göndererek

ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH  Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

Geçerlilik

Aydınlatma Metni, Come4Work tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacak ve Üyenin siteye kaydı ile Üye bilgilendirilmiş varsayılacaktır. Come4Work, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Come4Work tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin sitede yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

bottom of page